Uw kind als swim­star!

Datum/Tijd
zo 15-03-2020
14:45 - 15:45 uur

Locatie
Zwembad De Crommenije
Rosariumpark 1
1561 TV Krommenie

Categorieën


Flyer Swimstar

Shoot, trick, action, race
Is uw kind een echte water­rat? Fan­tastisch! Want wij van zwem– en water­polov­erenig­ing De Ham weten als geen ander hoe leuk zwem­men is. Daarom is er nu Swim­STAR: een zwem-​spelprogramma waar­bij je je hele­maal kunt uitleven.
In dit pro­gramma maken kinderen van 6 t/​m 11 jaar op een laag­drem­pelige en speelse manier ken­nis met de zwem­sport. Met de vier onderde­len uit het SwimSTAR-​programma (shoot, trick, action, race) bren­gen we ze alle basis­be­gin­se­len bij. Zo leren kinderen bijvoor­beeld rin­gen op te duiken, maken ze ken­nis met wed­stri­jdzwem­men en spe­len ze pot­jes water­polo. In vijf sportieve, maar vooral leuke zondag­mid­da­gen staan zwem­men en spe­len cen­traal.
En dat voor in totaal maar €12,50 (5 zondag mid­da­gen!).
Pro­gramma
Het vol­gende blok van SwimStar-​TriHamLon start op 15 maart 2020.
Vier zondag­mid­da­gen van 14:45 — 15:45 uur (15 minuten voor aan­vang aan­wezig zijn). De afs­lui­tende Tri­Ham­Lon is op 19 april.
Dat alles natu­urlijk in in zwem­bad de Crom­menije. De deel­ne­mers kri­j­gen ook een uitn­odig­ing voor andere zwe­meven­e­menten, zoals de zwemvier­daagse en de water­spelmid­da­gen tij­dens de herfst-​, kerst– en voor­jaarsvakantie.
Meer infor­matie? Kijk op onze web­site: www​.zvde​ham​.nl
Uw kind laten deel­ne­men
Inschri­jven kan via je school of via swimstar@zvdeham.nl
Om mee te doen aan Swim­Star en de Tri­Ham­Lon moet uw kind min­i­maal diploma A hebben gehaald. Graag bij aan­vang van het pro­gramma, het laatst behaald zwemdiploma van uw kind meen­e­men.
Locatie?
Zwem­bad de Crom­menije • Rosar­i­umpark 1 • 1561 TV • Krommenie