NLdoet; de groot­ste vri­jwilliger­s­ac­tie van Ned­er­land

Datum/Tijd
vr 10-03-2023 - za 11-03-2023
00:00 uur

Locatie
Zaanstad
Diverse locaties
Zaanstad

Categorieën


Het Oranje Fonds organ­iseert op vri­jdag 10 en zater­dag 11 maart 2023, samen met duizen­den soci­aal­maatschap­pelijke organ­isaties in het land, weer NLdoet; de groot­ste vri­jwilliger­s­ac­tie van Ned­er­land. De col­legele­den van gemeente Zaanstad zullen ook aan de slag gaan tij­dens de vrijwilligersactie.

Vri­jdag 10 maart van 13.00 uur tot 16.00 uur:

Wie: Stephanie Onclin, Natasja Groothuis­mink, Wes­sel Bre­unesse, René Tuijn, Ger­ard Slegers, Gerda Blom, direc­tiele­den Job Domela Nieuwen­huis en Irma Stroet
Wat: De wethoud­ers en direc­tiele­den ver­richten vooral werkza­amhe­den in de tuin zoals groenon­der­houd en het vullen van planten­bakken met plan­t­jes.
Waar: Evean Rosar­i­umhorst, Rosar­i­umpark 2 in Krommenie

Zater­dag 11 maart van 10.00 uur tot 13.00 uur:

Wie: Har­rie van der Laan en Jan Ham­ming met echtgenote Roya Kashani
Wat: Ook hier wordt gew­erkt aan groenon­der­houd, zoals snoeien. Daar­naast onder­houds– en schoon­maak­w­erkza­amhe­den aan het gebouw van de scout­ing.
Waar: Scout­ing Assendelft, Veen­pold­erdijk 23 in Assendelft

Over NLdoet
NLdoet zet vri­jwillige inzet in de spot­lights en stim­uleert iedereen om een dag(deel) de han­den uit de mouwen te steken, daarmee het ver­schil te maken en ertoe te doen. Vri­jwilligers zijn het klop­pend hart van vele sociale ini­ti­atieven. Het Oranje Fonds laat daarom met NLdoet zien hoe belan­grijk actieve burg­ers voor de samen­lev­ing zijn. Daar­naast draagt NLdoet bij aan een goed imago van het vri­jwilliger­swerk. Ook laat NLdoet zien hoe leuk vri­jwilliger­swerk kan zijn. Dit is een mooie kans voor organ­isaties om nieuwe vri­jwilligers te wer­ven, maar ook voor burg­ers om nieuwe con­tacten te leggen.

Evean Rosar­i­umhorst
Evean Rosar­i­umhorst is een verzorgingshuis/​woonzorgcombinatie in Krom­me­nie met plaats voor 0– bewon­erd. Ook lev­ert Evean dien­sten aan de bewon­ers van 85 aanleunwoningen.

Evean Rosar­i­umhorst is sinds 2022 één van de drie Roze Loper locaties (naast Guisveld en Eras­mushuis.) De Roze Loper heeft als doel de sociale accep­tatie in inclusie van LHBTI’s in zorg– en welz­ijn instellin­gen te bevorderen. De Roze Loper is een offi­cieel keurmerk, dat wordt uit­gereikt na een tra­ject dat leidt naar sociale accep­tatie van sek­suele diver­siteit in de zorg. Cliën­ten voe­len zich bij een Roze Loper organ­isatie meer gezien, voe­len zich veilig en geac­cepteerd in hun sek­suele en gen­deri­den­titeit. Daar­naast wordt de Roze Loper organ­isatie zelf meer inclusief naar min­der­hei­ds­groepen in het alge­meen. De Roze Loper kan gebruikt wor­den in woon­zorg– en thuis­zor­gin­stellin­gen, in organ­isaties voor mensen met een beperk­ing, welz­i­jn­sor­gan­isatie, GGZ en ziekenhuizen.

Scout­ing Assendelft
Scout­ing Assendelft is een verenig­ing die in 1946 werd opgericht als pad­vin­der­i­jv­erenig­ing. Na de nodige naam­swi­jzigin­gen (o.a. door het samen­gaan van de jon­gen­stak St. Aloy­sius met de meis­jes­tak Mar­garetha Sin­clair) is de huidige naam gekozen. In 1995 is het pand “de Wilde Wacht” aan de Veen­pold­erdijk gebouwd. Mede door eigen inzet en hulp van leden.
Er zijn zes groepen (speltakken) in diverse leefti­jds­groepen:
Bev­ers 5 t/​m 7 jaar, Welpen en Kabouters 7 t/​m 11 jaar, Scouts 11 t/​m 15 jaar, Explor­ers 15 t/​m 18 jaar, Rover­scouts 18 t/​m 23 jaar en Stam 23 jaar en ouder.

Ook Tussen Zuid­dijk en Zaan doet weer mee.
Deze mid­dag gaan we het Burcht­plantsoen zomer klaar maken, onkruid ver­wi­jderen, vogel­huis­jes ophangen, zwer­fvuil opruimen en meer. Er is altijd wel wat te doen.
Ook zullen we, bij goed weer, de schaak­stukken buiten zetten. Kom helpen en leer buurtgenoten ken­nen?
We begin­nen om 13 uur en stop­pen rond 16 uur.

Helaas waren we dit jaar te laat met het aan­vra­gen van een finan­ciële bij­drage. Wat betekent dat we het deze keer niet afs­luiten met een bor­rel. Wel hebben we, natu­urlijk, koffie/​thee/​water, koekje en een zakje chips. Verza­melplaats is bij de pick­nick­tafel bij de jeu de boules­baan. Tot dan?