Gratis Cur­sus ‘Uit je hoofd – In je lijf’

Datum/Tijd
do 18-06-2020
00:00 uur

Locatie
Indigo
Westzijde 120
1506 EJ Zaandam

Categorieën


indigologo
Indigo Noord-​Holland organ­iseert in Zaan­dam een cur­sus ‘Uit je hoofd – In je lijf’.
Ben je op zoek naar meer zelfvertrouwen, meer con­t­role over je leven, meer inner­lijke sta­biliteit en bewustz­ijn? Dan is deze gratis train­ing iets voor jou.
In deze train­ing gaan we in op je bewustz­ijn, je onder­be­wustz­ijn, draagkracht ver­sus draa­glast, zelfliefde en –com­passie.

Deze cur­sus zal in ver­band met de coro­na­maa­trege­len online, inter­ac­tief wor­den gegeven. Als de maa­trege­len dat toe­laten zal mogelijk later in het cur­sus­tra­ject de cur­sus op locatie verder gaan.

De cur­sus start op don­derdag 4 juni 2020.
De cur­sus heeft 5 bijeenkom­sten van elk twee uur.
De bijeenkom­sten vin­den plaats op 18 juni, 2 en 30 juli en 6 augus­tus van 13.00 uur tot 15.00 uur.
Locatie: West­z­i­jde 120 in Zaan­dam
Er zijn geen kosten aan deel­name ver­bon­den.
Belang­stel­len­den kun­nen zich opgeven via secretariaatindigo@indigonoordholland.nl of via 088 357 1100.