Arts-​psychotherapeut bij Parkin­son Café

Datum/Tijd
vr 02-10-2020
14:00 uur

Locatie
Zorgcentrum Mennistenerf
H. Gerhardstraat 77
1502 CC Zaandam

Categorieën


Vri­jdag 2 okto­ber houdt Woet Gian­ot­ten, arts-​psychotherapeut, een lez­ing in het Parkin­son Café Zaan­dam.
Woet zijn aan­dachtsvelden liggen op het gebied van sek­su­aliteit en intimiteit bij chro­nis­che ziek­ten, reval­i­datie en bij oud­eren. Hij zal aan­dacht best­e­den aan het vee­lal ver­sto­orde sek­suele even­wicht door Parkin­son en zal daar adviezen voor geven, maar ook prak­tis­che tips en truc­jes. Ook is er infor­matie over de voorde­len van intimiteit. Na de lez­ing is er tijd voor vra­gen. Die vra­gen kun­nen ook anon­iem op papier gesteld wor­den.
U hoeft zich niet aan te melden, de aan­vang is 14.00 uur en de toe­gang bedraagt € 2,-.
Heeft u vra­gen over uw bezoek aan het Parkin­son Café Zaan­dam in deze coro­natijd ? Of wilt u nu al weten wan­neer de vol­gende infor­matiebi­jeenkom­sten zijn gep­land, raad­pleeg dan de web­site van Men­nis­ten­erf of belt u met Men­nis­ten­erf 075 612 32 62.